เป็นอรหันต์ได้ไม่ได้ด้วยธรรม ๑๐ ประการ

  1. ราคะ ความกำหนัด
  2. โมหะ ความหลง
  3. โทสะ ความประทุษร้าย
  4. โกธะ ความโกรธ
  5. อุปนาหะ ความผูกโกรธ
  6. มักขะ ความลบหลู่คุณ
  7. ปลาสะ การตีเสมอ
  8. อิสสา ความริษยา
  9. มัจฉริยะ ความตระหนี่
  10. มานะ ความถือตัว

         ผู้ใดละธรรม ๑๐ ประการยังไม่ได้ก็ไม่ควรทำให้แจ้ง  ซึ่งอรหัตตผล  หากผู้ใดละได้ก็ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล