มงคล  ๓๘  ประการ

 1. อเสวนา จ  พาลานํ             การไม่คบหาสมาคมกันคนพาล
 2. ปณฺฑิตาญฺจ เสวนา            การคบหาสมาคมกับด้วยบัณฑิต
 3. ปูชา จ  ปูชะนียานํ              การบูชาบุคคลหรือวัตถุที่ควรบูชา
 4. ปฏิรูปเทสวาโส จ การอยู่ในประเทศที่สมควร
 5. ปุพฺเพ จ  กตปุญฺญตา         การที่เป็นบุคคลผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน
 6. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ               การตั้งตนไว้ชอบ
 7. พาหุสจฺจญฺจ การเป็นพหูสูต  (คือเป็นผู้สดับตรับฟังทรงจำไว้ได้มากความเป็นคนคงแก่เรียน)
 8. สิปฺปญฺจ การที่มีศิลปะวิทยาศาสตร์
 9. วินโย จ  สุสิกฺขิโต               การที่มีวินัยอันศึกษาดีแล้ว
 10. สุภาสิตา จ  ยา  วาจา           การที่เป็นผู้มีวาจาเป็นสุภาษิต
 11. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ การบำรุงมารดาบิดา
 12. ปุตฺตสงฺคโห                     การสงเคราะห์บุตร  (ธิดา)
 13. ทารสงฺคโห การสงเคราะห์ภรรยา  (ภรรยาสงเคราะห์สามี)
 14. อนากุลา จ  กมฺมนฺตา   การที่ไม่ทำการงานอากูลคั่งคาง
 15. ทานญฺจ การให้ทาน
 16. ธมฺมจริยา จ                 การประพฤติธรรมสุจริต
 17. ญาตกานญฺจ สงฺคโห    การสงเคราะห์แก่หมู่ญาติ
 18. อนวชฺชานิ กมฺมานิ       การที่กระทำแต่การงานที่ปราศจากโทษ
 19. อารตี วิรตี  ปาปา         การงดเว้นจากบาป
 20. มชฺชปานา จ  สญฺญโม  การสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมา
 21. อปฺปมาโท จ  ธมฺเมสุ    การที่ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 22. คารโว จ                       การเคารพในที่ควรเคารพ
 23. นิวาโต จ                    การที่กำจัดลมพิษ  คือความเย่อหยิ่งออกจากตนเสียได้  (ความประพฤติถ่อมตน  ความไม่จองหอง)
 24. สนฺตฏฺฐี จ                   การที่มีความยินดีแต่วัตถุที่เป็นของมีแห่งตน  (ความสันโดษ)
 25. กตฺตญฺญุตา การที่รู้อุปการคุณที่ท่านทำไว้แล้วแก่ตน (ความกตัญญู)
 26. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ      การฟังธรรมตามกาลตามสมัย
 27. ขนฺตี จ                        การอดทน  (ความอดทน)
 28. โสวจสฺสตา การที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
 29. สมณานญฺจ ทสฺสนํ     การที่ได้เห็นท่านผู้มีบาปอันระงับแล้ว  (การเห็นสมณะ)
 30. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา   การสนทนาธรรมตามกาลตามสมัย
 31. ตโป จ   การประพฤติตบะ  (คือมีความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลส)
 32. พฺรหฺมจริยญฺจ การประพฤติพรหมจรรย์
 33. อริยสจฺจานทสฺสนํ การเห็นอริยสัจ
 34. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ      การกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
 35. ผฺฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ  จิตตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ     จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหว  (จิตของผู้ที่โลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว)
 36. อโสกํ การที่เป็นผู้หาความโศกมิได้  (จิตไม่โศก)
 37. วิรชํ การที่เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังธุลีไปปราศแล้ว  (จิตปราศจากธุลี)

เขมํ                               การที่เป็นผู้มีใจอันเกษม  คือมีใจอันประเสริฐ  (จิตเกษม)