พระธรรมเทศนา โดย พระมหาประนอม ธมฺาลงฺกาโร
เนื่องในวัน วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ สุธรรมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สามารถติดตามข่าวสารวัดจากแดงได้ที่
https://www.facebook.com/radiobodhiya…