ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ ณ หมู่บ้านนาลันทา แขวงกรุงราชคฤห์ อินเดีย