ชัยมงคลคาถา (บทพาหุง พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร) ท่านได้ฟังแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตาม…ขอมารนอกมารใน จงพินาศหลีกไป