นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับอนาคตของ คณะสงฆ์ไทย หลังจากที่ สนช.ได้เสนอแก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ ที่ให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชได้โดยตรงว่า ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายศาสนจักร กับ อาณาจักร ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป เพราะตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช อยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐ และเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหานิกาย กับ ธรรมยุตินิกาย แม้จะอยู่ภายใต้ระบบที่ไม่เป็นธรรมก็ตาม ซึ่งการจะให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนาในประเทศไทยเข้มแข็ง ก็ควรจะแยกศาสนาออกมาจากโครงสร้างอำนาจรัฐ ตามกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นทั่วโลก สังคมไทยจะต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่า จะวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับ ศาสนา อย่างไรในโลกยุคใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ถ้าตั้งโจทย์ผิดปัญหาการใช้ศาสนาเป็นเครือ่งมือทางการเมือง หรือความขัดแย้งในประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาก็จะยังคงเกิดขึ้นต่อไป