• +  เทศนามงคล
 • +  การไม่คบคนพาล
 • +  การคบบัณฑิต
 • +  การบูชาผู้ที่ควรบูชา
 • +  การอยุ่ในประเทศที่สมควร
 • +  การได้สั่งสมบุญไว้ในปางก่อน
 • +  การตั้งตนถูกทาง
 • +  การคงแก่เรียน
 • +  การมีศิลปะ
 • +  การมีวินัย
 • +  การตั้งตนถูกทาง
 • +  การคงแก่เรียน
 • +  การมีศิลปะ
 • +  การมีวินัย
 • +  วาจาสุภาษิต
 • +  การบำรุงบิดามารดา
 • +  การสงเคราะห์บุตร
 • +  การสงเคราะห์ภรรยา
 • +  การงานไม่คั่งค้าง
 • +  การบำเพ็ญทาน
 • +  การประพฤติธรรม
 • +  การสงเคราะห์ญาติ
 • +  การงานไม่มีโทษ
 • +  การเว้นจากบาป
 • +  การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 • +  ความไม่ประมาทในธรรม
 • +  ความเคารพ
 • +  ความถ่อมตน
 • +  ความสันโดษ
 • +  ความกตัญญู
 • +  การฟังธรรมตามกาล
 • +  ความอดทน
 • +  ความเป็นผู้ว่าง่าย
 • +  การได้เห็นสมณะ
 • +  การสนทนาธรรม
 • +  การบำเพ็ญตบะ
 • +  การประพฤติพรหมจรรย์
 • +  การได้เห็นอริยสัจจ์
 • +  การทำนิพพานให้แจ้ง
 • +  จิตไม่หวั่นไหว
 • +  จิตไม่เศร้าโศก
 • +  จิตปราศจากธุลี
 • +  จิตเกษม