มาณพ  ๑๖  คน

    อชิโต  ติสฺสเมตฺเตยฺโย                  ปุณฺณโก  อถ  เมตฺตคู

    โธตโก  อุปสีโว  จ                         นนฺโท  จ  อถ  เหมโก

   โตเทยฺยกปฺปา  ทุภโย                  ชตุกณฺณี  จ  ปณฺฑิโต

   ภทฺราวุโธ  อุทโย  จ                    โปสาโล  จาปิ  พฺราหฺมโณ

   โมฆราชา  จ  เมธาวี                   ปิงฺคิโย  จ  มหาอิสิ

 1. อชิตมาณพ
 2. ติสสเมตเตยยมาณพ
 3. ปุณณกมาณพ
 4. เมตตคูมาณพ
 5. โธตกมาณพ
 6. อุปสีวมาณพ
 7. นันทมาณพ
 8. เหมกมาณพ
 9. โตเทยยมาณพ
 10. กัปปมาณพ
 11. ชตุกัณณีมาณพ
 12. ภัทราวุธมาณพ
 13. อุทยมาณพ
 14. โปสาลมาณพ
 15. โมฆราชมาณพ
 16. ปิงคิยมาณพ

       มาณพ ๑๖ คนนี้  เป็นศิษย์พราหมณ์พาวรี  ภายหลังพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์ผูกปัญหาให้คนละหมวดแล้ว  ส่งไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทูลถาม  ซึ่งเรียกว่า “โสฬสปัญหา” เมื่อได้ฟังปัญหาพยากรณ์แล้วเกิดความเลื่อมใสได้ทูลขออุปสมบท ๑๖ คน