#มุ่งหน้าสู่สังกัสสะนคร

#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 78 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 78 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล
คณะเดินออกจากวัดฮินดู เดินตามถนน เส้นเล็กๆๆ สองข้างทางเป็นทุ่งข้าวสารี สลับหมู่บ้าน
เส้นนี้พบนิลกายเยอะมากมาย นกยูงออกกินยามเช้า ร้องเรียกกันมากมาย และนกต่างๆๆๆ

#คณะพระธุดงค์พักค้างอารามธิเบต

#มุ่งหน้าสู่สังกัสสะนคร

#เกร็ดเล็กๆๆ ก่อนถึงสังกัสสะนคร
เกี่ยวเนื่องสังกัสสะนคร
#เศรษฐีได้ไม้จันทน์ทำบาตร
# ครูทั้ง ๖ อยากได้บาตรไม้จันทน์
#นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร
#ชาวกรุงเข้าใจว่าไม่มีพระอรหันต์
#พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์
#พระศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหาริย์
#พระศาสดาทรงประสงค์จะทำปาฏิหาริย์
#เดียรถีย์เตรียมทำปาฏิหาริย์แข่ง
#ประวัติคัณฑามพพฤกษ์ (ต้นมะม่วงที่คัณฑะมามพถวาย)
#ท้าวสักกะทำลายพิธีของพวกเดียรถีย์
#สาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหาริย์แทน จนถึงพระมหาโมคคัลลานะ อาสา
# ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์ มีมากถึง 108 ลักษณะ
#พระศาสดาเสด็จจำพรรษาชั้นดาวดึงส์
ขึ้น ณ เมืองสาวัตถี ห่างจากสังกัสสนคร 30 โยชน์
# พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดา เทวดามีแสงสว่างในตน แต่พระสัมพุทธเจ้าสว่างไพโรจน์กว่า
# พระศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษยโลก
#ทานที่ให้ในทักขิไณยบุคคลมีผลมาก
#พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส์
#พระโมคคัลลานเถระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลง
#พระพุทธองค์ทรงเปิดโลก
“พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีไปแล้ว. มนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล ๓๖ โยชน์แม้คนหนึ่ง เมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้ว ชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า มิได้มีเลย”
ท้าวสักกะเนรมิตบันไดเงิน ทอง แก้วอัญมณี พระองค์เสด็จบัดไดแก้วอัญมณี
# สังกัสสนครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงส์ เรียกสถานที่นี้ว่า อจลเจติยสถาน
# พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก
#หลวงจีนฟาเหียน เรียกว่า สังเกียส
#เจ้าอโศกทรงสร้างเสาหินบนเสามีช้างอยู่
#หลวงจีนถังซัมจั๋ง เดินทางมาที่นี้ ได้พบเสาหินพระเจ้าอโศก สูงประมาณ ๗๐ ฟุต อยู่ข้างพระวิหาร มีกำแพงยาว ๕๐ ฟุต เป็นที่พระบรมศาสดาเสด็จเดินจงกรม มีรูปเครื่องหมายดอกบัวอยู่บนกำแพง อย่างเดียวกับที่เมืองพุทธคยา
#.ศ. ๑๗๒๖ บรรดาพราหมณ์ยุยงราชาไชยจันทร์แห่งเมือง กาเนาช์ ยกทัพทำ ลายพุทธ เพราะเกรงว่าในอนาคตพุทธอาจจะเป็น ภัยต่อฮินดู สภาพที่ปรากฏปัจจุบันคือเป็นเศษกองอิฐ
#ดร. รามรุท สิงห์ นักประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแห่ง มหาวิทยาลัยมคธ รัฐหาร ได้กล่าวว่า พราหมณ์ถือว่าสังกัสสะเป็นเมือง ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ซึ่งปรากฏในคัมภีร์รามายณะ เรียกว่า “สังคัสสะ”
#หลวงจีนถังซำ จั๋ง (พ.ศ. ๑๓๐๐) ได้บันทึกถึงจดหมายเหตุนคร สังกัสสะ ว่าพลเมืองที่อยู่อาศัย มีกิริยานุ่มนวล พวกผู้ชายตั้งหน้าตั้ง ตาเล่าเรียน มีสังฆารามใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปวิจิตร ในบริเวณ สังฆารามมีบันได ๓ ชั้น ตั้งเรียงกันเป็นที่หมายให้รู้ว่าพระบรมศาสดา เสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์สู่โลกมนุษย์ที่แห่งนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีแต่เพีง แต่ซากอุโบสถเป็นเสมือนกองดินเนินสูงขึ้นไป เบื้องล่างใกล้เคียงกันมี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนบนเป็นรูปช้างแต่ก็ถูกทำ ลายลงเหลือ แค่เพียงคอเท่านั้น พบศิลาจารึกพระอโศกสูงประมาณ ๗๐ ฟุต ตั้งอยู่ข้างวิหาร ยามต้องแสงอาทิตย์ สะท้อนสีชมพูแวววับ ทำ จากหินอย่างดี มีสิงโต หมอบตั้งอยู่บนยอดเสา หันหน้าทางบันไดทั้งสามนั้น และข้างเสาหิน พระเจ้าอโศก ได้เห็นสถูปและพระวิหารที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าสมาธิ ข้างวิหารมีกำ แพงยาว ๕ ก้าว สูง ๒ ฟุต เป็นที่พระบรมศาสดาเดิน จงกรมเป็นรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายอยู่บนกำ แพง อย่างเดียวกันกับ ที่พุทธคยา
#ศาสตราจารย์เซอร์คันนิ่งแฮม หลังจากได้ศึกษาค้นคว้า จดหมายเหตุของหลวงจีนทั้ง ๒ คือ หลวงจีนฟาเหียน และหลวงจีน ถังซำจั๋ง ที่ได้เดินทางมาสืบศาสนาในอินเดีย คณะทำ งานทำ
#การสำรวจ โบราณสถานที่สังกัสสะ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๕ (ค.ศ.๑๘๔๒) ได้พบซาก วิหาร กำแพง และพุทธปฏิมากรบางส่วนเท่านั้น

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php…

 

ดูอัลบัมภาพล่าสุด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๖) https://goo.gl/gKAQhQ

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7