ยมกปาฏิหาริย์สถูป หรือ คัณฑามพฤกษ์

ณ จุดตรงนี้
ตามพุทธประวัตินั้น มีความว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยน้ำปานะเสร็จ ทรงรับสั่งให้นายคัณฑะ นำเม็ดมะม่วงไปปลูก เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุม เม็ดมะม่วงก็เจริญเติบโต ออกผลเต็มต้นเป็นอัศจรรย์ ต้นมะม่วงนั้นมีชื่อว่า คัณฑามพฤกษ์ ตามชื่อของนายคัณฑะ
พระพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้ว ในอากาศเหนือต้นมะม่วง แล้วเสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมนั้น ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ หรือการทำปาฏิหาริย์ให้บังเกิดเป็นคู่ ๆ โดยวิธีต่างๆ คือมีท่อน้ำและท่อไฟพุ่งมา จากส่วนต่างๆ ของพระวรกายสลับกันไป ท่อไฟที่พุ่งออกมานั้นมีฉัพพรรณรังสี คือมี ๖ สีสลับกัน เมื่อกระทบกับสายน้ำ มีแสงสะท้อนสวยงามมาก ทรงเนรมิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่ง ทรงให้พุทธเนรมิตแสดงอาการ สลับกันกับพระพุทธองค์ เมื่อพระพุทธองค์ทรงยืน พระพุทธเนรมิตก็เสด็จจงกรม จากนั้นจึงย่างพระบาท ๓ ก้าวสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์
เพื่อโปรดพุทธมารดา…
( พระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกา ขึ้นไปกราบนมัสการ รำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บนเนินเขาคันฑามพฤกษ์ หรือยมกปาฏิหาริย์สถูป
เนินมะม่วง สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ อยู่ห่างจากวัดไทยเชตวันฯประมาณ ไม่ถึง ๒๐๐ เมตร…)