ยํ เว เสวติ ตาทิโสฯ

คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น.

____________
ปุจฺฉา เห็นนี้ภาพแล้วมีความเห็นอย่างไร?
วิสัชชนา…………………………..

mk007

6/7/61

========000========

เรื่องน่าคิด มีอยู่ว่า 

– คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
– คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
– คนพาล ไปคบบัณฑิต ไม่แน่ใจว่า จะเป็นไปตามบัณฑิต หรือไม่ ?
– บัณฑิต ไปคบคนพาล ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะเป็นไปตามคนพาล หรือไม่ ?
อ้อย ไปปลูกใกล้กับสะเดา ฯ อ้อยจะมีรสขมไปตามสะเดา หรือในทางตรงกันข้าม สะเดาจะมีรสหวานไปตามอ้อย หรือไม่ ????

หากบัณฑิตไม่คบคนพาลเลย, และคนพาล ก็ไม่คบบัณฑิตเลย… ทั้ง ๒ คนนั้น ก็ไม่มีวันจะเข้าหากันได้… เหมือนพระพุทธเจ้า ก็ไม่ไปหาลัทธิครูทั้ง ๖ , ในขณะเดียวกัน ครูทั้ง ๖ ก็ไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้า… หรืออย่างไร ???

คำว่า “ธรรมะ ย่อมชนะ อธรรม” ???
กุศล ที่เป็นปัจเจก ชนะ อกุศล ที่เป็นปัจเจก //
กุศล ในใจของผู้ใด ก็ชนะอกุศล ที่เกิดกับใจของผู้นั้น…ไม่ใช่ชนะอกุศล ในใจของผู้อื่น ???
อกุศลในใจของผู้อื่น ก็ถูกกุศลในใจของเขานั่นแหละ ชนะ, ไม่ใช่กุศลในใจของเราไปชนะ ///