พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมรำลึกบูรพาจารย์ ผู้มีคุณต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการเผยแผ่และสานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จัดเที่ยวบินมหากุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาร่วมคณะทำบุญบูรพาจารย์ สวดมนต์เข้าพรรษา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา

พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินมหากุศล สวดมนต์ยังสถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธญาณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

เข้ากราบสักการะบูชาพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละอายุกว่า 1,400 ปี พระประธานในพระมหาเจดีย์ และ กราบบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระมหาเถระที่ร่วมเดินทาง นำโดยพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ สวดมนต์ นำชาวคณะเที่ยวบินมหากุศล ที่เดินทางไปกลับเพียง1วัน อธิษฐานจิตด้วยศรัทธาตั้งมั่น น้อมรำลึกบุญถึงผู้มีคุณ บิดา มารดา บูรพาจารย์ ผู้ทรงคุณ

ชาวคณะเที่ยวบินมหากุศลเข้าร่วมงานทำบุญในวันบูรพาจารย์รำลึก ที่สุดของความสำคัญของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตอบแทนกตัญญูเวทิตาคุณ ผู้ชี้ทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

และยังบำเพ็ญกุศลอุทิศพระราชกุศลถวายพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดียผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนาให้มั่นคง มหาตมคานธี บิดาแห่งชาติอินเดีย ท่านศรีเยาว์หราล เนรู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ผู้จัดงานพุทธชยันตีครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2500 เชิญชวนชาวพุทธนานาชาติไปสร้างวัดที่อินเดีย และรัฐบาลไทยสมัยจอมพล.ป พิบูลย์สงครามได้ตอบรับรัฐบาลอินเดียเป็นประเทศแรก ดร.เอ็มเบคการ์ ผู้เริ่มฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย ท่านนินาคาริก ธรรมปาละ ผู้เชิญชวนชาวพุทธนานาชาติร่วมฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย

ก่อนเสร็จสิ้นพิธีสำคัญ พระธรรมโพธิวงศ์ ยังได้มอบเกียรติบัตรเที่ยวบินการกุศล ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากประเทศไทย และได้ประมวลผลการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตที่ผ่านมาคือการเผยแผ่เพิ่มเติมด้านคุณธรรมจริยธรรม อำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่เดินทางมาแสวงบุญ

การปฏิบัติภารกิจตามแผนงานในอนาคตของพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล คือการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียให้มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูพระศาสนา เช่น การจัดบรรพชากุลบุตรชาวอินเดียเป็นสามเณรจำนวน 60 รูป และสิ่งสำคัญที่หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลให้หลักปฏิบัติแก่พระธรรมทูตคือการปฏิรูปตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงาม 3ประการ ได้แก่ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

พัชรพงษ์ พันสวัสดิ์ ถ่ายภาพ
ภัทชา ณิลังโส TNN24 ช่อง 16 รายงานจากประเทศอินเดีย

 

source ;-  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=146595&t=news_special