ลักษณะคนที่ควรเป็นทูต ๑๐ ประการ

  1. ผู้มีความภักดี
  2. มีความดี
  3. บริสุทธิ์ดี
  4. การงานดี
  5. แคล่วคล่องดี
  6. ประพฤติตนดี
  7. อดทนดี
  8. เป็นพราหมณ์
  9. ทราบจุดอ่อนของผู้อื่นได้ดี และ
  10. ปฏิภาณดี