ลักษณะคนที่โลกดูถูกดูหมิ่นไม่มีคารวะยำเกรง ๑๐ จำพวก

  1. วิธวา สตรีที่เป็นหม้าย
  2. ทุพฺพโล บุคคลทุพพลภาพ
  3. อมิตฺตญาติโต บุคคลไร้ญาติขาดมิตร
  4. มหคฺฆโส บุคคลมีค่าตัวมาก
  5. ครุกาพาธิโก บุคคลเจ็บป่วยเป็นไข้หนัก
  6. ปาปมิตฺโต บุคคลมีมิตรชั่ว
  7. ธนหีโน บุคคลเสื่อมจากทรัพย์
  8. อาหารหีโน บุคคลจน ขัดสนด้วยอาหาร
  9. กมฺมหีโน คนว่างงาน
  10. วโยปริหีโน บุคคลเสื่อมจากวัน  แก่เฒ่า