ลักษณะคนไม่รู้จักธรรม ๑๐ ประการ

  1. คนเมาสุรา
  2. คนเลินเล่อ
  3. คนบ้าคลั่ง
  4. คนได้ทุกข์คับแค้น
  5. คนโกรธ
  6. คนอดอยาก
  7. คนโลภ
  8. คนขลาด
  9. คนด่วนได้
  10. และคนใฝ่ในกาม