ลักษณะบุคคลผู้มากด้วยราคจริต  ๘

     ๑.   มายา                     เป็นคนมีมารยา  (เจ้าเลห์)

     ๒.   สาเถยฺย                เป็นคนโอ้อวด  (สองข้อนี้เข้าลักษณะว่า  ปิดชั่ว  อวดดี)

     ๓.   มาโน                    เป็นคนถือตัว

     ๔.   ปาปิจฺฉตา            เป็นผู้มีความปรารถนาลามก

     ๕.   มหิจฺฉตา             เป็นผู้มีความปรารถนามาก  (มักใหญ่ใฝ่สูง)

     ๖.   อสนฺตุฏฺฐิตา         เป็นผู้ไม่มีความสันโดษ

     ๗.   สิงฺคํ                    เป็นคนมีแง่งอน  (ไว้ตัว)

     ๘.   จาปลฺยํ                เป็นคนขี้โอ่