ลักษณะบุคคลไม่สมควรสมาทานธุดงค์  ๘

     ๑.   ปาปิจฺโฉ             เป็นคนมีความปรารถนาลามก

     ๒.   อิจฺฉาปกโต       เป็นคนมีจิตริษยา

     ๓.   กุหโก                เป็นคนปดโป้โกหก  (หลอกลวง)

     ๔.   กุถุทฺโธ              เป็นคนโลภร้ายลามก

     ๕.   โอทริโก            เป็นคนคิดแต่จะให้เข้าปากเข้าท้อง

     ๖.   โลภกาโม           เป็นคนปรารถนาจะได้  (คนมักได้)

     ๗.   ยสเหตุ             เป็นคนมุ่งหมายแต่ยศ

     ๘.   กิตฺติกาโม         เป็นคนอยากจะได้ชื่อเสียง