วัตถุ ๑๐ อันภิกษุไม่ควรปฏิบัติ

  1. เก็บเกลือไว้ค้างคืนแล้วนำมาฉันกับอาหารไม่ได้
  2. ตะวันบ่ายไปแล้ว ๒ นิ้ว ฉันอาหารไม่ได้
  3. ภิกษุฉันอาหารในที่นิมนต์จนบอกพอ เพิ่มเติมไม่ได้
  4. ภิกษุอยู่ในสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถแยกไม่ได้
  5. สงฆ์ยังมาไม่พร้อมแม้ครบจำนวนพอ ที่ทำกรรมก็ทำไม่ได้
  6. แม้อุปัชฌาย์ประพฤติมาแล้ว ถ้าผิดจะถือเป็นถูกไม่ได้
  7. นมสดที่แปรแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมส้ม  ภิกษุฉันในที่นิมนต์จนบอกไม่รับอาหารที่เขาถวายเพิ่มให้ดื่มนมไม่ได้
  8. น้ำเมาที่มีน้ำเมอ่อน ๆ ไม่ถึงมาดื่มไม่ได้
  9. ผ้าปูนั่งที่ไม่มีชาย ไม่ควรนำมาใช้
  10. ทองเงิน – รับไม่ได้

วัตถุ ๑๐ ประการนี้  เกิดจากพระภิกษุชาววัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ ๑๐ นี้ว่าประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเป็นการผิดธรรมวินัย  บางอย่างไม่ควร  บางอย่างก็อาบัติ