วันที่ 12 มีนาคม 2561 
(78 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

***************

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561
จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล
โดยดำริ ตามนโยบายเผยแผ่เชิงปฏิบัติการณ์ ของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล 

**************

พระภิกษุสงฆ์ ผู้เดินธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาลรุ่นที่ 5/2560-2561 จำนวน 120 รูป พร้อม ทีมงานทำภัตตาหาร และผู้ดูแล ในคณะ ร่วม 136 ชีวิต เหมือนดั่งกองร้อย กองร้อยหนึ่ง

“ไม่ทำบาปทั้งปวง
ทำกุศลให้ถึงพร้อม
ยังจิตของตนให้ผ่องใส”

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ยาตราออกเดินตั้งแต่ ตี 4 คณะออกเดินมุ่งหน้า ไปยังเมืองโกสัมพี

เช้า อากาศเย็น
เช้าก่อนสว่าง อากาศเย็น
เช้าตะวันขึ้น อากาศเริ่มอุ่น
เช้าตะวันส่องตา แดดส่อง
เช้าพระอาทิตย์จ้า ร้อน
เช้าสาย ถนนเริ่มร้อน
เช้าเพล แดดร้อนมาก
ตะวันตรงหัว ร้อน
ตะวันเลยหัว ร้อนมาก

แดดจ้า วันนี้ขณะเดิน เราได้เดินสวนทางกับนักบวชหญิง ศาสนาเชน หรือ ฮินดู นิกายเศวตัมพร นุ่งขาวห่มขาว เส้นทางนี้จะพบได้บ่อย มีวัดของศาสนานี้ แต่งกายสะอาด เราเองก็เดินยาตราต่อไป

78 วันแล้ว ที่คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งอบรมตน ทั้งเผยแผ่ เดินให้เห็น ไปให้เย็น ทำให้ดู อยู่ให้เมตตา
พุทโธ ขอให้ท่านจงพ้นทุกข์ มีความสุขทุกทิวาราตรี

***************

โสหัง ยังโส
ก็ยัง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง
นำหน้าหมู่คณะสงฆ์ เล่นสนุกสนาน ตามประสาผู้พิทักษ์ และมีเพื่อนวิ่งด้วยแล้ว
โส กับ เพื่อน จะวิ่งขึ้นลงดูพระ วิ่งไล่สัตว์อื่น เห่าสัตว์อื่น ไม่ให้เข้าใกล้พระ นอนฟังพระท่านสวดมนต์ เมื่อพระขึ้น นโม ตัสสะ ตอน ตี 3. 40 โสจะวิ่งไป เหมือนไปสวดมนต์ด้วยทันที เป็นอย่างนี้ทุกวัน
ช่วงนี้ โส กับ สา เมื่ออากาศร้อน จะวิ่งมาชุกขาพระบ้าง วิ่งไปคลุกโคลน เพื่อตัวเย็น ลิ้นห้อยยาว น้ำลายไหล แต่ก็ยังวิ่งรักษาป้องปกคุ้มครองพระ

***************

โกสัมพี (kosambi) 
โกสัมพี แคว้นวังสะ 
กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ 
มี ๒ รูป พระพากุละ และพระปิณโฑลภารทวาชะ

เมืองโกสัมพี แคว้นวังสะ ในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระเจ้าอุเทน ปกครอง พระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะ นครโกสัมพีเป็น เมืองหลวงแคว้นวังสะ ๑ ใน ๔ แคว้น มหาอำ นาจที่เจริญทางการ พาณิชย์ มีเส้นทางที่ติดต่อเมืองต่างๆ เช่น อุชเชนี เวทิสา สาเกต สาวัตถี กุสินารา ปาวา กบิลพัสดุ์ เวสาลี ราชคฤห์ เป็นต้น ทรงแสดงธรรมเทศนาหลายพระสูตร เช่น โกสัมพิยสูตร สันทกสูตร ชาลิยสูตร เป็นต้น

พระพุทธองค์เสด็จมาหลายครั้ง และมาประทับในพรรษาที่ ๙ สมัยพุทธกาลมีวัดอยู่ ๔ วัด คือ โฆสิตาราม กุกกุฏาราม ปาวาริการาม หรือ ปาวาริกัมพวัน และพัทริการาม

พรรษาที่ ๑๐ สงฆ์วัดโฆสิตาราม ทะเลาะกันพระพุทธองค์ จึงไปจำ พรรษาที่รักขิตวันแห่งป่าปาริไลยะ ออกพรรษาแล้วเสด็จยัง วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี หลังพุทธกาล วัดทั้ง ๔ แห่งยังเจริญรุ่งเรือง และมีพระสงฆ์อยู่จำ พรรษาจำ นวนมาก พ.ศ. ๒๒๘ – ๒๓๔ พระเจ้าอโศกได้เสด็จจาริกธรรมปักเสา อโศกไว้เป็นอนุสรณ์สร้างสถูปสูง ๒๐๐ ฟุต

พ.ศ. ๙๐๐ หลวงจีนฟานเหียนได้เดินทางมาบันทึก เมืองวัด ยังมีผู้คนมีคนอยู่อาศัย “ ทำ การค้าขาย ”

พ.ศ. ๑๓๐๐ หลวงจีนถังซัมจั๋ง มีการบันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่า “มหานครแห่งนี้” กว้างยาวรวม ประมาณ ๖๐๐๐ ลี้ (ตาราง ) เมือง หลวง กว้างยาวรวม ๓๐ ตารางลี้ (๑ ลี้ = ๑๐ เส้น ) มีการเกษตร เพาะปลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ ผู้คนขยันหมั่นเพียรศึกษา มีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มุ่งหน้าทำ ความดีมีวัดอยู่ประมาณ ๑๐ แห่ง พระเถรวาท ๓๐๐ รูป เทวาลัย ๕๐ แห่ง

พ.ศ. ๑๕๖๘ กองทัพอิสลามจากอัฟกานิสถาน เข้ามาทำ ลาย เมืองโกสัมพีและวัดวาอารามอย่างย่อยยับอัปปาง

พ.ศ. ๒๓๗๔ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ได้เริ่มขุดค้นพบซาก เมืองโบราณและวัดวาอารามทั้งหลาย

ปัจจุบันโกสัมพี เหลือไว้แต่ซากปรักหักพัง กองอิฐหินจาก การพังทลายของปราสาทราชมณเฑียร เหมือนเมืองร้างทั้งหลาย มีหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่า โกสัมพี อยู่ริมน้ำ ยมุนา มีซากกำ แพงเมือง มีซาก วัดวาอาราม แม้แต่เขตพระราชฐานชาวบ้านยังยึดทำ การเกษตร

**************

มีคนถามว่าวันหนึ่งๆๆๆพระท่านทำอะไรบ้าง
กำหนดการในแต่ละวัน
03.00 น ตื่น ปฏิบัติกิจส่วนตัว รับน้ำร้อน
03.40 น ตั้งแถวเป็นแนว สวดมนต์ ยืนอธิฐานจิต กำหนดสติในอิริยาบทยืน พร้อมออกเดิน
04.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
07.30 น พักฉันน้ำร้อน น้ำอุ่น
08.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
10.30 น. รับบาตร เตรียมฉันภัตตาหาร
13.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตราจนถึงจุดพักนอน

หมายเหตุ: ทุกวัน เราไม่รู้จะหยุดฉันที่ไหน จะนอนที่ไหน คณะเราใช้ ระบบ วันต่อวัน ทุกวัน เดินที่ 40 – 50 กิโลเมตรต่อวัน

สำคัญ คือ กาย วาจา ใจเราถวายพระพุทธเจ้า

***************

อนึ่ง พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์พระภิกษุทุกรูปรูปในโครงการเพื่อไปธุดงค์จาริกธรรมด้วยการเดินเท้านมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบลในประเทศอินเดีย-เนปาลได้ที่

บัญชี”กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขา เจริญกรุง เลขที่ 018-3-80199-6

โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง
รูปละ ๓๙,๙๙๙ บาท
และหรือตามกำลังบุญ
ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

****************

ร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพพระธุดงค์ได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ (อจ.ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

ติดตามและช่วยแชร์ 1 บุญก่อเกิดศรัทธา
#กดถูกใจเพจ #ส่งแรงศรัทธา #ธุดงค์ยาตราพุทธภูมิอินเดีย – เนปาล #ธุดงค์ธรรมยาตรา #ธุดงค์ในอินเดีย เนปาล #ธุดงค์อินเดีย เนปาล #ธุดงค์

#ร่วมบุญกับงานกำกับพระธรรมฑูต
#ร่วมบุญกับกองงานพระธรรมฑูต
#อนุโมทนาบุญร่วมกับคณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์
#ชมชื่นบุญร่วมกัน
#แชร์บุญนี้ด้วยกัน
#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกัน
#มาบอกให้โลกรู้
#จงอาจหาญและพากเพียร
#โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

คลิกดูอัลบัมภาพ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑