วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา

พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงบุญชาวไทย และผู้ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ร่วมเวียนเทียนประทักษิณ ณ พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี วันมาฆบูชา คือวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น