คณะสงฆ์ อุบาสก จิตอาสา และคนท้องถิ่นในพื้นที่รอบวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดีย ได้ทำวัตรสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา พร้อมกันนี้ได้เวียนเทียนรอบพระมูลคันธกุฎิเพื่อน้อมระลึกนึกถึงคุณอันประเสริฐอันหาที่สุดมิได้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

วันวิสาขบูชา

-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
-เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
———–
( องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า “Vesak Day” หรือ “วันวิสาขบูชาโลก” ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ )