#ศาลสงฆ์ตามพระธรรมวินัยเป็นอย่างไร?

*อธิบายเรื่องการโจท คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์และจำเลย คุณสมบัติของพระวินัยธรผู้ทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ และขั้นตอนการวินิจฉัยอธิกรณ์ในสงฆ์

สอน ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑