สมณะทุศีลมีคุณ ๑๐ ประการ

  1. พุทฺเธ สคารโว                     มีความเคารพในพระพุทธเจ้า
  2. ธมฺเม สคารโว                      มีความเคารพในพระธรรม
  3. สงฺเฆ สคารโว                     มีความเคารพในพระสงฆ์
  4. สพฺรหมฺจารีสุ สคารโว        มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารี
  5. อุทฺเทสปริปุจฺฉาย วายมติ   มีเพียรพยายามที่จะบอกกล่าวเล่าเรียนพระบาลีแลอรรถกถา
  6. สวนพหุโล มากไปด้วยการฟังธรรม
  7. ภินฺนสีโลปิ       แม้เป็นผู้มีสีลเภท (ศีลแตก ทำลาย คือศีลขาด)  แล้วจะมาสู่สำนักบริษัท ย่อมระวังอากัปกิริยา  เสมือนผู้มีศีลบริสุทธิ์  สำรวมกายวาจามิให้ใครครหาติเตียนได้
  8. ปธานาภิมุขํ ตั้งไว้ซึ่งจิตให้เป็นประธาน
  9. สามญฺญํ อุปคโต                 เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสมณเพศ
  10. ปาปํ ปฏิจฺฉนฺนํ  อาจรติ   แม้จะกระทำความชั่ว  ก็ย่อมกระทำในที่ลับ  ประดุจดัง  สตรีผู้มีสามี  แอบสามีกระทำซึ่งความชั่วฉะนั้น

   คุณของสมณะทุศีล ๑๐ ประการนี้  ท่านกล่าวเปรียบเทียบกับคฤหัสถ์ทุศีลว่าใครจะดีกว่ากัน

อย่าพึ่งเข้าใจว่าสมณะทุศีลแล้วจะดีวิเศษ  ย่อมไม่ดีตามที่ทราบกันอยู่แล้ว  แต่ว่าเมื่อเปรียบกับคฤหัสถฺทุศีลแล้ว  ย่อมดีกว่าคฤหัสถ์ทุศีล  เพราะยังประกอบด้วยคุณ ๑๐ ประการนี้  และยังให้สำเร็จผลแห่งทักขิณาทานอันยิ่งของทายกอีกด้วย