สมเด็จวัดปากน้ำบริจาค  1 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ บริจาค 1 ล้านบาทช่วย พระ-เณร-ประชาชนประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ มจร.-สงฆ์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมช่วยชาวบ้าน อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 15.41 น.

วันนี้( 6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 ล้านบาท โดยได้มอบผ่านเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ เพื่อนำไปส่งมอบยังพระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป

ขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้มอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร. และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่น้ำท่วม 6 วัด 16 หมู่บ้าน จำนวน 1,175 ครัวเรือน

ด้านคณะสงฆ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้บริจาคช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยมอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จำนวน 30,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภันน้ำท่วมจังหวัดนครพนม จำนวน 34,000 บาท ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 34,000 บาท..