สรรพสัตว์ทั้งปวง รักตัวกลัวตาย รักชีวิตของตน ผู้รักตน หวังความสุขแก่ตนและคนที่รัก ไม่พึงเบียดเบียน ฆ่า หรือทำลายล้าง ด้วยความประมาท พลั้งเผลด หรือด้วยความจงใจ มีเจตนาอันประกอบด้วอกุศลจิต อกุศลเจตนา.

วิธีทำ หรือช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลาย ไม่ต้องทุกข์ทรมาณ ด้วยภัยอันเกิดแต่เศษขยะ เศษพลาสติกต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำ ในทะเล สิ่งเหล่านั้น เป็นภัยแก่สัตว์ทั้งหลายด้วย เป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะ น้ำเน่าเสีย เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่สะอาด ไม่เป็นที่สบายตา และทำลายทรัพยากรอื่น ๆ ทำลายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปด้วย

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฑสฺส         สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา               น หเนยฺย น ฆาตเย.

สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง สะดุ้งกลัวต่ออาชญา, กลัวต่อความตาย
บุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงยังบุคคลอื่นให้ฆ่า.
(ขุ.ธ. ภาคที่ ๕)

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฑสฺส         สพฺเพํ ชีวิตํ ปิยํ
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา               น หเนยฺย น ฆาตเย.

สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง สะดุ้งกลัวต่ออาชญา, รักชีวิต (ของตน)
บุคคลทำตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงยังบุคคลอื่นให้ฆ่า.
(ขุ.ธ. ภาคที่ ๕)

สุขกามานิ ภูตานิ           โย ทณฺเฑน วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน       เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ

บุคคลที่ปรารถนาความสุขเพื่อตน (แต่) กลับเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ด้วยท่อนไม้
ผู้นั้น ตายไปแล้ว ย่อมไม่ได้รับความสุขเลย.

สุขกามานิ ภูตานิ           โย ทณฺเฑน น วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน       เปจฺจ โส  ลภเต สุขํ

บุคคลที่ปรารถนาความสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ด้วยท่อนไม้
ผู้นั้น ตายไปแล้ว ย่อมได้รับความสุขเลย (แน่แท้).

(ขุ.ธ. ภาคที่ ๕)