สังขารธรรม มีอยู่ 4 ประการ คือ:-

1 อวิชา ปจฺจยา สงฺขารา องค์ธรรมได้แก่เจตนาในอกุศลจิต 12 ในโลกียกุศลจิต 17

2. ตโย สงฺขารา ได้แก่ สังขาร 3
2.1กายสังขาร ธรรมที่ปรุงแต่งทางกาย องค์ธรรม ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก
2.2วจีสังขาร ธรรมที่ปรุงแต่งทางวาจา องค์ธรรมได้แก่ วิตกเจตสิก วิจารเจตสิก
2.3จิตสังขาร ธรรมที่ปรุงแต่งทางใจ องค์ธรรมได้แก่ เจตสิก 50 ที่เหลือ

3. สพฺเพ สงฺขารา ได้แก่ เตภูมิกธรรม องค์ธรรม คือ โลกียจิต 81 เจตสิก 52 รูป 28

4. อนิจฺจา วต สงฺขารา ได้แก่ จตุภูมิกธรรม องค์ธรรม คือ จิต 89 เจตสิก 52 รูป 28
สงฺขารกฺขนฺธยมเก อวเสสา สงฺขาราติ อนิจฺจา วต สงฺขาราติ อาทีสุ อาคตา สงฺขารกฺขนฺธโต อวเสสา สงฺขตธมฺมา….

คำว่า อวเสสา สงฺขาราในสังขารักขันธยมกนั้นได้แก่ สังขตธรรม ทั้งหมดที่เหลือจากเจตสิก 50 ก็คือ อนิจฺจา วต สงฺขารา เป็นต้นนั่นเอง