สังฆานุสสติกรรมฐาน
พระอานนทเถระผู้ทรงคุณใหญ่หลวง
พุทธศาสนิกชนพึงรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ

…..โดยแท้จริงแล้ว พระอานันทเถระเป็นพหูสูต ทรงพระไตรปิฎก ยืนอยู่แล้วโดยท่าที่ยืนนั่นแหละ ย่อมเรียน ย่อมบอก ย่อมแสดงคาถา ๑๕,๐๐๐ บท และกลุ่มธรรม ๖๐,๐๐๐ บท เหมือนชนผู้ดึงดอกเถาวัลย์ (ที่ต้องดีงทั้งกิ่ง) ธรรมมีประมาณเท่านี้ ชื่อว่า ทางแห่งอุเทศ (อุเทศมรรค) หนึ่งของพระเถระ เพราะบุคคลผู้อื่นที่จะให้อุเทศตามลำดับบทแก่พระเถระย่อมไม่อาจให้ได้ คือ บอกไม่ทัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพึงให้ทัน พระสาวกผู้มีสติปัญญาและวิริยะมากยิ่งอย่างนี้ แม้เรียนพระเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วตลอดไตรมาสโดยทำนองนี้สิ้นร้อยปีพันปี ก็ไม่อาจให้ถึงที่สุดได้