สันโดษในจีวร  ๒๐  อย่าง

 1. วิตกฺกสนฺโตโส สันโดษในการตรึก
 2. คมนสนฺโตโส สันโดษในการไป
 3. ปริเยสนสนฺโตโส สันโดษในการแสวงหา
 4. ปฏิลาภสนฺโตโส สันโดษในการได้มา
 5. มตฺตปฺปฏิคฺคหสนฺโตโส สันโดษในการถือเอาพอประมาณ
 6. โลลุปปริวชฺชนสนฺโตโส สันโดษในการงดเว้นความโลเล
 7. ยถาลาภสนฺโตโส สันโดษตามที่ได้
 8. ยถาพลสนฺโตโส สันโดษตามกำลัง
 9. ยถาสารุปฺปสนฺโตโส สันโดษตามสมควร
 10. อุทกสนฺโตโส สันโดษด้วยน้ำ
 11. โธวนสนฺโตโส             สันโดษในการซัก
 12. กรณสนฺโตโส         สันโดษในการทำ
 13. ปริมาณสนฺโตโส   สันโดษในการกะประมาณ
 14. สุตฺตสนฺโตโส        สันโดษด้วยด้าย
 15. สิพฺพนสนฺโตโส     สันโดษด้วยการเย็บ
 16. รชนสนฺโตโส          สันโดษในการย้อม
 17. กปฺปสนฺโตโส         สันโดษในการทำกัปปะ
 18. ปริโภคสนฺโตโส     สันโดษในการใช้
 19. สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส  สันโดษในการเว้นสั่งสม
 20. วิสฺสชฺชนสนฺโตโส  สันโดษในการสละ