สาเหตุที่ทำให้บรรพชิตบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 

[๑๒๒] ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัย ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. อูมิภัย (ภัยจากคลื่น) ๒. กุมภีลภัย (ภัยจากจระเข้) ๓. อาวัฏฏภัย (ภัยจากน้ำวน) ๔. สุสุกาภัย (ภัยจากปลาร้าย)
ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้แลที่คนลงไปในน้ำพึงประสบ ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบภัย ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. อูมิภัย ๒. กุมภีลภัย ๓. อาวัฏฏภัย ๔. สุสุกาภัย

…………….
อูมิภยสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=121
อรรถกถาทุติยภยสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=122

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเปรียบเทียบภัย ๔ อย่างกับภัยของภิกษุในธรรมวินัย คือ
๑. ภัยจากคลื่น หมายถึงอดทนต่อการว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้
๒. ภัยจากจระเข้ หมายถึงอดทนต่อความหิวกระหายไม่ได้
๓. ภัยจากน้ำวน หมายถึงอดทนต่อความต้องการทางกามคุณไม่ได้
๔. ภัยจากปลาร้าย หมายถึงอดทนต่อความเย้ายวนของสตรีไม่ได้