หญิงชายผูกพันกันด้วยธรรม  ๘

๑.   ด้วยรูป     

๒.  ด้วยการยิ้มแย้ม     

๓.  ด้วยคำพูด     

๔.  ด้วยเพลงขับ

 ๕.   ด้วยการร้องไห้     

๖.  ด้วยกิริยามารยาท     

๗.  ด้วยของกำนัล     

๘.  ด้วยการสัมผัส