อกุศลกรรมบถ  ๒๐

 1. ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง
 2. ชักชวนผู้อื่นฆ่าสัตว์
 3. ลักทรัพย์ด้วยตนเอง
 4. ชักชวนผู้อื่นลักด้วย
 5. ผิดกาเมด้วยตนเอง
 6. ชักชวนผู้อื่นผิดกาเม
 7. พูดเท็จด้วยตนเอง
 8. ชักชวนผู้อื่นเท็จด้วย
 9. พูดส่อเสียดด้วยตนเอง
 10. ชักชวนผู้อื่นส่อเสียด
 11. พูดหยาบด้วยตนเอง
 12. ชักชวนผู้อื่นพูดหยาบ
 13. พูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง
 14. ชักชวนผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อ
 15. อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง
 16. ชักชวนผู้อื่นอยากได้ด้วย
 17. คิดปองร้ายด้วยตนเอง
 18. ชักชวนผู้อื่นปองร้ายด้วย
 19. มีความเห็นผิดด้วยตนเอง
 20. ชักชวนผู้อื่นในการเห็นผิด

         ผู้กระทำอกุศลกรรมด้วยตนเอง  พุทธองค์ตรัสว่าผู้นั้นเป็น อสัตบุรุษ (คนเลว)  เมื่อชักชวนผู้อื่นกระทำด้วย  ได้ชื่อว่า  อสัตบุรุษยิ่งด้วยอสัตบุรุษ (คนเลวยิ่งกว่าเลว คือ เลวสองชั้น)