อนุสติ (อารมณ์ควรระลึก) ๑๐

  1. พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
  2. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม
  3. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
  4. สีลานุสติ   ระลึกถึงคุณของศีล
  5. จาคานุสติ ระลึกถึงคุณของการบริจาค
  6. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณของเทวดา
  7. มรณัสสติ ระลึกถึงความตายที่มาถึง
  8. กายคตาสติ ระลึกถึงกายทั่วไปไม่งาม
  9. อานาปานสติ ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก
  10. อุปสมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน