บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย ยังจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอรหัตผล นี้เป็นคำสอน คือเป็นโอวาท คือเป็นคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ ฯ

ที.ม.(บาลี) ๑๐/๕๔/๕๗ สยามรัฐ
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=10&item=1&items=56

การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐ มหาจุฬา ฯ
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=10&siri=1

พึงทราบในคาถาที่สอง.
บทว่า สพฺพปาปสฺส ได้แก่ อกุศลทุกชนิด.
บทว่า อกรณํ คือ ไม่ให้เกิดขึ้น.
บทว่า กุสลสฺส ได้แก่ กุศลอันมีในภูมิ ๔.
บทว่า อุปสมฺปทา คือ ได้เฉพาะ.
บทว่า สจิตฺตปริโยทปนํ คือ ยังจิตของตนให้สว่าง.
ก็บทนั้นย่อมมีได้โดยความเป็นพระอรหันต์ ด้วยประการดังนี้ บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย ยังจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอรหัตผล นี้เป็นคำสอน คือเป็นโอวาท คือเป็นคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

อรรถกถามหาปทานสูตร ที.ม.อ.(ไทย) ๑๓/๑๖๓ มหามกุฏ ฯ
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1&p=3#ธมฺมเทสนาธิฏฺฐานวณฺณนา

อรรถกถามหาปทานสูตร ที.ม.อ.(บาลี) ๙๐/๗๖ มหาจุฬาฯ หรือดูที่ http://www.tipitaka.org/thai/cscd/s0102a.att0.xml