อรรถ  พระนามว่า  “ภควา”  มี  ๑๓

 1. อรรถว่า สมเด็จพระสรรเพชญ  พุทธองค์มีพระอิสริยยศ
 2. อรรถว่า เสพซึ่งอริยคุณอันประเสริฐในโลก
 3. อรรถว่า ควรรับซึ่งปัจจัย  ๔  เป็นทาน
 4. อรรถว่า แจกซึ่งรัตนะคือพระสัทธรรม
 5. อรรถว่า หักเสียซึ่งบาปธรรมมีราคะเป็นต้น
 6. อรรถว่า ทรงซึ่งพระบารมีอันสั่งสมมานาน
 7. อรรถว่า มีพระรูปกายและจิตอันเจริญด้วยภาวนาธรรมเป็นอันมาก
 8. อรรถว่า มีความถึงที่สุดแห่งอมตมหานิพพาน  ๑-๘  นี้เป็นบุรพนัย
 9. อรรถว่า พระผู้มีพระภาคมีพระบารมีธรรม
 10. อรรถว่า หักเสียซึ่งกิเลสมีราคะเป็นต้น
 11. อรรถว่า กอปรด้วยบุญสิริ
 12. อรรถว่า เสพซึ่งทิพยพรหมวิหาร

อรรถว่า    คลายเสียซึ่งกิริยาอันเวียนไปในไตรภพ คือพ้นจากกามโลก  รูปโลก  อรูปโลก  หรือ  ภพโดยสิ้นเชิง  ๙-๑๓  นี้เป็นอปรนัย