อะไรคือสาเหตุขของความเสื่อม ?

…..ผู้ชอบใจในกุศลธรรม เป็นผู้เจริญ
…..ผู้เกลียดชังกุศลธรรม เป็นผู้เสื่อม
…..ข้อความแปลส่วนหนึ่งจาก “ปราภวสูตร” ที่เทวดาเข้าไปทูลถาม “สาเหตุของความเสื่อม” กับพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร ใกล้กรุงสาวัตถี
…..”ผู้ชอบใจในธรรมเป็นผู้เจริญ” พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า “ก็ผู้ชอบใจในธรรม เป็นผู้เจริญ คือ ย่อมชอบใจกุศลกรรมบถ ๑๐ ย่อมต้องการ ย่อมปรารถนา ย่อมฟัง และประพฤติแล้ว*
…..”ผู้เกลียดธรรม เป็นผู้เสื่อม” พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า “แม้นอกนี้ ผู้เกลียดชังธรรม เป็นผู้เสื่อม, ผู้เกลียดชังธรรมนั้นนั่นแหละ ย่อมไม่ชอบใจ ย่อมไม่ต้องการ ย่อมไม่ปรารถนา ย่อมไม่ฟัง และไม่ประพฤติแล้ว
————————
*อยํ หิ ธมฺมกาโม ภวํ โหติ, ทสกุสลกมฺมปถธมฺมํ กาเมติ ปิเหติ ปตฺเถติ สุณาติ ปฏิปชฺชติ.
**อิตโรปิ ธมฺมเทสฺสี ปราภโว, ตเมว ธมฺมํ เทสฺสติ น กาเมติ น ปิเหติ น ปตฺเถติ น สุณาติ น ปฏิปชฺชิ.

ขุ.สุ.อ (ปรมตฺถ. ๑) ๒๘/๙๒/๑๗๑ (สฺยา.)

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์.