อัญญสมานาเจตสิก  ๑๓

ก.   สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗

 1. ผัสสเจตสิก เจตสิกที่กระทบอารมณ์
 2. เวทนาเจตสิก เจตสิกที่เสวยอารมณ์
 3. สัญญาเจตสิก ความจำหมายอารมณ์
 4. เจตนาเจตสิก ความตั้งใจให้เป็นไป
 5. เอกัคคตาเจตสิกตสิก ความตั้งมั่นในอารมณ์เดียว     
 6. ชีวิตินทรีย์ เจตสิกต     การรักษาธรรมที่เกิดร่วมด้วย 
 7. มนสิการเจตสิกต ความใส่ใจในอารมณ์

๑-๗  นี้เป็นเจตสิกที่สาธารณะแก่จิตทุกดวง  เมื่อจิตทำงานเจตสิก  ๗  ดวงนี้จะประกอบด้วยเสมอ

ข.   ปกิณณกเจตสิก

 1. วิตกเจตสิก การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์
 2. วิจารเจตสิก การประคองจิตให้สู่ในอารมณ์
 3. อธิโมกขเจตสิก การตัดสินอารมณ์
 4. วิริยเจตสิก ความเพียรเพื่อให้ได้อารมณ์
 5. ปีติเจตสิก ความอิ่มใจในอารมณ์
 6. ฉันทเจตสิก ความพอในอารมณ์

       ๑-๑๓  นี้เป็นเจตสิกเบ็ดเตล็ด  ไม่ประกอบกับจิตทั่วไป  แต่ประกอบได้เป็นบางดวง