เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑-๒๕๖๒

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ลิงค์ภาพธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ปี ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๓) https://goo.gl/c71rN8
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๔) https://goo.gl/U94a7s
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๕) https://goo.gl/LTNuWw
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๖) https://goo.gl/zcdmG7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๗) https://goo.gl/Ea3n6a
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๘) https://goo.gl/j4pBgQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๙) https://goo.gl/Ec4pmh
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๐) https://goo.gl/wBKnjG
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๑) https://goo.gl/yJX9HA
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๒) https://goo.gl/YPdqP9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๓) https://goo.gl/PxNCQ1
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๔) https://goo.gl/oHCiN4
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๕) https://goo.gl/LDzEgQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๖) https://goo.gl/ofU5Y3
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๗) https://goo.gl/dywBjP
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๘) https://goo.gl/KV9znR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๙) https://goo.gl/o7zwTa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๐) https://goo.gl/RPSSNJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๑) https://goo.gl/QSpWXe
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๒) https://goo.gl/ssuwmf
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๓) https://goo.gl/ypHmCo
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๔) https://goo.gl/4HSKps
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๕) https://goo.gl/9wg8LM
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๖) https://goo.gl/91G2ST
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๗) https://goo.gl/bNxaMR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๘) https://goo.gl/ThXusS
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔๙) ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ปี ๒๕๖๒๖(๔๙)
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๐) ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ปี ๒๕๖๒(๕๐)
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๑) https://goo.gl/jwpeDd
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๒) https://goo.gl/2DDVQX
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๓) https://goo.gl/o4XsHH
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๔) https://goo.gl/tNXkMR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๕) https://goo.gl/52xgMY
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๖) https://goo.gl/gKAQhQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๗) https://goo.gl/uohCza
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๘) https://goo.gl/n5FTHZ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕๙) https://goo.gl/FtpPNT
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๐) https://goo.gl/J8n1dN

=======000=======

ลิงค์ภาพอัลบัม การเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ปี ๒๕๖๑

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/gztiWW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Td1CUq
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/2EKs24
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐-๒๑ มกราคม ๖๑ https://goo.gl/cEY7kR
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/VuGaJX
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/wmTPiB
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/3U6Htp
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/GjwV9c
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/9cYdVb

=================

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/321mge
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/sUQyoW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/wuoP6N
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/nrqH6P
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/XHhBfZ
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/eUDU5d
ธุดงค์ธรรมยาตรา ดินเดีย-เนปาล ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/KwTQLg
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/j4dgAN
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/6HgHzK
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/U2Rx3H
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/VaM2op
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/9zp7f5
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/TSVjgh
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ https://goo.gl/yQvdUy

==============

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/oX5iF6
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/TckkF6
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/XUhbLS
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/sTZFuu
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/fL6V2i
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/jK9t1U
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/gDv51q
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Ag74jz
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/nVKU8F
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/q9LQGo
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/8zC3iY
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/Fi6BXh
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/S6ztDJ
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/ZB77z
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/zXNrc2
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/UsCfkW
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  https://goo.gl/nLSYH3
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ https://goo.gl/1FpMWS

==================

ลิงค์เริ่มโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๑

 

 

Leave a Reply