OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ต้นอานันทโพธิ์

ประวัติความเป็นมาของ อานันทมหาโพธิ์ จากหนังสือปูชาวัลลิยะ ของสมาคมมหาโพธิ์ในกัลกัตตา กล่าวไว้ว่า…

“แม้ว่ามหาวิหารเชตวัน จะเป็นที่ยังความสะดวกและความสงบให้เกิดได้ยิ่งกว่าสถานที่แห่งใดๆ อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ได้ประทับพักตลอดปีไม่ แต่ละปีพระพุทธองค์ทรงประทับพักเพียง 3 เดือนในพรรษาเท่านั้น ส่วนอีก 4 เดือนของปีนอกฤดูฝน พระองค์เสด็จจาริกออกไปแสดงธรรมในคามนิคมชนบทและหัวเมืองอื่น

เมื่อพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสู่ที่อื่นประมาณปีละ 9 เดือน ชาวนครสาวัตถีผู้เลื่อมใสในพระธรรม ใคร่จะทูลเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิจ ไม่ปรารถนาให้พระองค์เสด็จไปประทับแห่งใด ๆ จึงพากันเกิดความเดือดร้อนใจ ปรึกษากันว่า จะทำไฉนหนอ จึงจะทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่ตลอดปีได้ เมื่อพระองค์ต้องเสด็จไป ก็ทำให้เกิดความอ้างว้างใจ จะหาสิ่งใดของพระองค์ให้ปรากฏอยู่เป็นเครื่องระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าได้”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ความนั้นทราบถึงพระอานนท์เถระ พุทธอุปัฏฐาก เป็นต้น จึงนำกราบทูลให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณา จึงรับสั่งให้นำกิ่งโพธิ์ ที่ตำบลพุทธคยา มาปลูกไว้ที่หน้ามหาวิหารเชตวันเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ จักได้เป็นที่บูชากราบไหว้ของคนทั้งปวง พระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกฝ่ายซ้ายทราบความประสงค์ของพระพุทธองค์ จึงทูลอาสาแสดงฤทธิ์โดยเหาะไปถึงตำบลพุทธคยา นำเอาผลสุขแห่งโพธิ์กลับมายังวิหาร เชตวันได้ในวันนั้น

ครั้นนำผลสุขแห่งโพธิ์มาแล้ว ก็ปรึกษากันว่า ผู้ใดจักสมควรเป็นผู้ปลูก เบื้องต้นชาวเมืองและพระสงฆ์พร้อมใจกันถวายแด่ พระเจ้าปเสนทิโกศลให้เป็นผู้ทรงปลูกแต่ทรงปฏิเสธ ในที่สุดก็ได้ตกลงให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ปลูก เพราะด้วยคิดกันว่า ต้นโพธิ์จะอยู่ภายในที่สำคัญของท่านอย่างหนึ่ง และท่านมีบริวาร ข้าทาสหญิงชายมากคงสืบตระกูลช่วยกันรักษาต้นโพธิ์ต่อ ๆ กันไปได้อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปลูกเสร็จก็ได้มีการฉลองต้นโพธิ์ และพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพธิ์ หนึ่ง ราตรี ตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองก็พากันกราบไหว้ต้นโพธิ์แทนพระพุทธเจ้า ที่เรียกชื่อ อานันทโพธิ์ นั้นเป็นเพราะว่า พระอานนท์เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการปลูกและรดน้ำจนต้นโพธิ์เจริญเติบโตนั่นเอง และต้นโพธิ์ต้นนี้ยังมีอายุยืนตั้งอยู่ ณ ภายในวัดพระเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ ฯ