อานิสงส์การศึกษาพระอภิธรรม

“…พระอภิธรรมนี้ เป็นธรรมอันประเสริฐ สามารถทำให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้องตามสภาวะ และสามารถแก้ความเห็นผิด ความเข้าใจผิด ความสงสัย ความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว ความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัว ความละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอาย ความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายเหล่านี้ เป็นต้น ให้ปราศจากไปเสียได้ กับทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่ตนยังมีความสงสัยไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดอยู่ที่เกี่ยวกับการฟัง การศึกษาในพระสูตรพระวินัยต่าง ๆ นั้น ถ้าได้ศึกษาให้เข้าใจดีในพระอภิธรรมทั่วไปแล้ว ย่อมสามารถทำให้หายจากความสงสัย มีการตัดสินได้โดยเด็ดขาด ความไม่เข้าใจก็กลับเข้าใจดีขึ้น ความเข้าใจผิดก็กลับเข้าใจได้ถูกต้อง เหล่านี้ เป็นผลที่เกิดมาจากการศึกษาพระอภิธรรมทั้งสิ้น…”
———————–
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ในปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทที่ ๓ และปริจเฉทที่ ๗ หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกโท หน้า ข

 — at มูลนิธิแนบมหานีรานนท์.