อานิสงส์ของการตั้งตนไว้ชอบ  ๑๓  ประการ

 1. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบมหากุศล
 2. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
 3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญสารธรรม
 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีแก่นของคน
 5. ย่อมเป็นผู้มีศีลสิขา จิตตสิกขา  ปัญญาสิกขา
 6. เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งปริยัติ ปฏิบัติ  ปฏิเวธธรรม
 7. เป็นการเตรียมตัวก่อนตายไปในตัว
 8. เป็นผู้มีความสวัสดีในที่ทุกสถาน
 9. ย่อมได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ  นิพพานสมบัติ
 10. ได้ชื่อว่าบูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด
 11. เป็นพลเมืองดี เป็นกำลังของประเทศชาติ
 12. เป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลัง
 13. เป็นผู้มีเครื่องป้องกันอบายภูมิ