อานิสงส์ของการมีสัมมาคารวะ  ๑๖

 1. เป็นมหากุศล
 2. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้
 3. เป็นผู้มีวัฒนธรรม ศีลธรรม  กัลยาณธรรมอันดีงาม
 4. เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
 5. เป็นเหตุให้เกิดความรักใคร่เอ็นดูต่อกัน
 6. เป็นเหตุให้เกิดเมตตากรุณาต่อกัน
 7. มีสติสัมปชัญญะดี
 8. ไม่มีความเดือดร้อนใจ
 9. ชื่อว่าเตรียมเสบียงเดินทางไว้แล้ว
 10. ชื่อว่าป้องกันอบายภูมิ
 11. เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
 12. ชื่อว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยะ
 13. เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ
 14. เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง
 15. ชื่อว่าได้บำเพ็ญสิกขา ๓ ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  ไม่เสื่อมจากสมถะ  วิปัสสนา  มรรคผล  และนิพพาน

    ผู้ไม่มีสัมมาคารวะย่อมได้รับผลตรงข้าม