อานิสงส์ของคนฟังธรรม  ๑๖  ประการ

 1. เป็นมหากุศล
 2. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง
 3. ถ้าได้ฟังแล้ว ก็ทำให้เข้าใจชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้น
 4. บรรเทาความสงสัยเสียได้
 5. ทำความเห็นผิดให้ถูกต้องได้
 6. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
 7. กำจัดอกุศลวิตก ๓  ได้
 8. ทำให้เป็นพหูสูต
 9. เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปภายหน้าต่อ ๆ ไป
 10. เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะกิเลส
 11. ได้มนุษย์ สวรรค์  นิพพานสมบัติ
 12. ยังโพชฌงค์ ๗  ให้บริบูรณ์
 13. เพิ่มพูนสติปัญญาให้ฉลาดรอบคอบ
 14. เป็นการรักษาประเพณีของนักปราชญ์ไว้
 15. ทำคนให้ถึงความสุขกายสบายใจ
 16. ทำให้พ้นทุกข์โดยไพบูลย์

          ผู้ไม่สนใจการฟังธรรมย่อมได้รับผลตรงกันข้าม