อานิสงส์ของความมีสันโดษ  ๑๙  ประการ

 1. เป็นมหากุศล
 2. ตัดกังวลต่าง ๆ
 3. ออกห่างอกุศล
 4. ทำตนให้สบาย
 5. คลายผิด ติดถูก
 6. ปลูกศีลธรรม
 7. นำตนให้พ้นทุกข์
 8. ได้รับแต่ความสุข
 9. ปลุกตนให้ตื่น
 10. ไม่ฝ่าฝืนทำชั่ว
 11. ไม่เกลือกกลั้วอธรรม
 12. นำสู่ทางถูก
 13. ปลูกแต่ความเจริญ
 14. เพลิดเพลินในสัจจะ
 15. ได้พละทั้ง ๒
 16. ถูกต้องคลองธรรม
 17. ครอบงำกิเลส
 18. สร้างแต่เหตุดี
 19. ไม่หนีจากบุญ  ค้ำจุนสัทธรรม  นำศาสนาให้รุ่งเรือง