อานิสงส์ของบุญ  ๔๗  ประการ

 1. อเชยฺย       ใครจะมาแย่งไม่ได้
 2. อนุคามินี       ติดตามตนไปทุกฝีก้าว
 3. เอตํ อาทาย  คจฺฉติ           ละร่างนี้แล้วยังติดตามไปที่เกิด
 4. อสาธารณ ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นใครทำใครได้
 5. อโจร       โจรลักไปไม่ได้
 6. สพฺพกามทท     ให้สมบัติแก่เราตามต้องการ
 7. ยํยํ เทวาภิปตฺเถนฺติ          ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้น
 8. สุวณฺณตา    มีผิวพรรณงามเพราะบุญ
 9. สุสรตา                           มีเสียงไพเราะเพราะบุญ
 10. สุสณฺฐานํ          มีทรวดทรงงามเพราะบุญ
 11. สุรูปตา มีรูปสวยก็เพราะบุญ
 12. อาธิปฺปจฺจํ ได้เป็นใหญ่ก็เพราะบุญ
 13. ปริวาโร มีบริวารที่ซื่อสัตย์จงรัก
 14. ปเทสรชฺชํ เป็นพระราชาก็เพราะบุญ
 15. อิสฺสริยํ ได้อิสริยยศเพราะบุญ
 16. จกิกวตฺติ ได้เป็นจักรพรรดิเพราะบุญ
 17. เทวรชฺชมฺปิ เป็นราชาแห่งเทพเพราะบุญ
 18. มานุสกา               ได้มนุษย์สมบัติเพราะบุญ
 19. เทวโลเก ได้สวรรค์สมบัติเพราะบุญ
 20. นิพฺพานสมฺปตฺติ  ได้นิพพานสมบัติเพราะบุญ
 21. มิตฺตสมฺปทมาคมฺม ได้เพื่อนดีก็เพราะบุญ
 22. วิชฺชาวิมุตฺติ                 ได้วิชชาวิมุตติก็เพราะบุญ
 23. ปฏิสมฺภิทา แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔ เพราะบุญ
 24. วิโมกฺขา  ได้วิโมกข์ ๓ วิโมกข์ ๘ เพราะบุญ
 25. สาวกปารมี ได้เป็นพุทธสาวกเพราะบุญ
 26. ปจฺเจกโพธิ ได้เป็นปัจเจกพุทธเพราะบุญ
 27. พุทฺธภูมิ            เป็นพระพุทธเจ้าเพราะบุญ
 28. สุขานํ นิทานํ                 เป็นต้นเหตุของความสุขทุกอย่าง
 29. สมฺปตฺตีนํ มูลํ                เป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวง
 30. โภคานํ ปติฏฺฐา              เป็นที่ตั้งอาศัยของโภคะ
 31. วิสมคตาสฺสตาณํ   เป็นเครื่องป้องกันในวัฏสงสาร
 32. ทานาสทิโส อวสฺสโย     ที่พึ่งอาศัยอื่นไม่เท่าบุญ
 33. สีหาสนสทิสํ    เป็นที่อยู่ดุจที่อยู่ของราชสีห์
 34. มหาปฐวีสทิสํ เป็นที่อาศัยดุจดังแผ่นดิน
 35. รชฺชุสทิสํ เป็นดุจเชือกยึดเหนี่ยวไว้
 36. นาวาสทิสํ เป็นดุจเรือพาข้ามฟากพ้นทุกข์
 37. สงฺคามสูโร เป็นบุคคลแกล้วกล้าในสงคราม
 38. สุสงฺขตนครํ เช่นเดียวกับพระนครที่ตกแต่งแล้ว
 39. ปทุมสทิสํ เช่นกับดอกปทุมหอมไม่เปี้อนสกปรก
 40. อคฺคสทิสํ เช่นไฟเพราะเผาบาปให้หมดไป
 41. อาสีวิสสทิสํ เช่นอสรพิษ  เพราะตัดบาปทิ้ง
 42. สีหสทิสํ เช่นราชสีห์  องอาจกล้าหาญ
 43. เสตวสภสทิสํ เช่นโคอุสุภราช  เพราะประเสริฐสุด
 44. หตฺถีสทิสํ                  เช่นพระยาช้าง  เพราะกำลังมาก
 45. วลาหกสฺสราชสทิสํ เช่นม้าวลาหก  ข้ามวัฏฏะได้เร็ว
 46. คตมคฺคํ เป็นทางที่ปราชญ์ได้เดินแล้ว
 47. พุทฺธวํสํ เป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์

ปราชญ์จึงสรรเสริญว่าบุคคลผู้ได้ทำบุญไว้ปางก่อนดีอย่างนี้