อานิสงส์ของผู้มีระเบียบวินัย  ๑๓  ประการ

 1. ป้องกันเวรภัยต่าง ๆ
 2. ป้องกันบาปทางกาย วาจา  ใจ
 3. ชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์
 4. ได้ประกอบมหากุศล
 5. เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ปัญญา  มีผลมาก
 6. เป็นผลให้เดินทางตามทำนองคลองธรรม
 7. ทำให้เป็นผู้ได้ชื่อว่าไม่ประมาท
 8. ตั้งอยู่ในประโยชน์ปัจจุบัน ภายหน้า  อย่างยิ่ง
 9. ทำให้เดินทางไปสู่มรรค ๘
 10. ย่อมเข้าถึง แก่นคน  แก่นธรรมอย่างแท้จริง
 11. ได้ชื่อว่าบูชาพระพุทธองค์ด้วยการบูชาอย่างสูงสุด
 12. ทำตนให้บรรลุความพ้นจากวัฏสงสาร
 13. ย่อมขจัดเสียซึ่งมารทั้งปวง