อานิสงส์ของศีลตามลำดับ ๑๐ ประการ

  1. ไม่เดือดร้อน
  2. มีความปราโมทย์
  3. แล้วมีปีติ
  4. มีความสงบปัสสัทธิ
  5. สุข
  6. สมาธิ
  7. ยถาภูตญาณทัสสนะ
  8. นิพพิทา (เบื่อหน่าย)
  9. วิราคะ (คลายความกำหนัด)
  10. วิมุตติญาณทัสสนะ