อานิสงส์ศีลข้อ  ๓  เว้นจากกาเม  ๒๐

 1. วิคตปจฺจตฺถิกตา ไม่มีข้าศึกศัตรู
 2. สพฺพชนสฺส ปิยตา                               เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป
 3. อนฺนปานอตฺถสยนาทีนํ ปฏิลาภิตา     หาข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มได้ง่าย
 4. สุขสยนตา หลับก็เป็นสุข
 5. สุขปฏิพุชฺฌนตา ตื่นก็เป็นสุข
 6. อปายภยวินิมุตฺตตา พ้นภัยในอบาย
 7. อภพฺพตา                                ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือกะเทยอีก
 8. อกฺโกธนตา ไม่โกรธง่าย
 9. สกฺกจฺจการิตา ทำอะไรทำโดยเรียบร้อย
 10. ปจฺจกฺขการิตา ทำอะไรทำโดยเปิดเผย
 11. อปติตกฺขนฺธตา เป็นผู้สง่าผ่าเผย
 12. อนโธมุขตา มีสีหน้าปกติ
 13. อญฺญมญฺญปิยตา มีแก่เพื่อนรัก
 14. ปริปุณฺณินฺทฺริยตา มีอินทรีย์บริบูรณ์
 15. ปริปุณฺณินลกฺขณตา มีลักษณะบริบูรณ์
 16. นิราสงฺคตา ไม่มีใครรังเกียจ
 17. อปฺโปสฺสงฺกตา ขนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทรัพย์สมบัติก็เกิดขึ้น
 18. สุขวิหาริตา อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข
 19. อกุโต ภยตา                        ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร ๆ
 20. ปิยติปฺปโยคา ภาวตา           ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก

         ผู้รักษาศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจาร  โดยบริสุทธิ์ บริบูรณ์  ย่อมได้อานิสงส์ ๒๐ ประการ  ซึ่งมีนัยตรงกันข้าม