อานิสงส์ศีลข้อ  ๕  ไม่เสพของเมา  ๓๕

 1. กิจฺจกรณีเยสุ ขิปฺปํ  ปฏิวิชานนตา     รู้กิจการอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตได้รวดเร็ว
 2. สทา อุปฏฺฐิตา  สติ                             มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ
 3. อนุมฺมตฺตกตา ไม่เป็นบ้า
 4. ญาณวนฺตตา มีความรู้มาก
 5. อเนฬตา ไม่หวั่นไหว  เป็นคนถือเหตุถือผล
 6. อชฬตา   ไม่งงงง  ไม่เซอะ
 7. อมูคตา ไม่ใบ้
 8. อมทตา ไม่มัวเมา
 9. อปฺปมตฺตตา ไม่ประมาท
 10. อสมฺโมหตา ไม่หลงใหล
 11. อจฺฉมฺภิตตา ไม่หวาดสะดุ้งกลัว
 12. อสารมฺภิตา ไม่มีความรำคาญ
 13. อนิสฺสูยิตา ไม่มีใครริษยา
 14. อปฺโปสสุก กตา                       มีความขวนขวายน้อย
 15. สุขิตตา       มีแต่ความสุข
 16. อภิสมฺมตตา มีแต่คนนับถือยำเกรง
 17. สจฺจวาทิตา พูดแต่คำสัตย์
 18. อปิสุณตา ไม่ส่อเสียดใคร
 19. อผรุสตา ไม่พูดหยาบกับใคร
 20. อสมฺผปิปลาปวาทิตา ไม่พูดเพ้อเจ้อกับใคร
 21. รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ไม่เกียจคร้านทุกวันคืน
 22. กตญฺญุตา มีความกตัญญูรู้คุณท่าน
 23. กตเวทิตา รู้ตอบแทนผู้มีคุณ
 24. อมจฺฉริตา ไม่มีความตระหนี่
 25. จาควนฺตตา รู้จักเฉลี่ยเจือจาน
 26. สีวลนฺตตา มีศีลบริสุทธิ์
 27. อุชุกตา มีความซื่อตรง
 28. อกฺโกธนตา ไม่เป็นคนมักโกรธ
 29. หิริมนตา   มีใจละอายชั่วบาป
 30. โอตฺตปฺปิตา มีใจกลัวผลของชั่วบาป
 31. อุชุทิฏฐิตา มีความเห็นถูกทาง
 32. มหาปญฺญตา เป็นผู้มีปัญญามาก
 33. เมธาวิตา มีปัญญารุ่งเรืองในธรรม
 34. ปณุฑิตตา                  เป็นปราชญ์มีญาณคติ
 35. อตฺถานตฺถกุสลตา ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งอันเป็นโทษ

         ผู้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศีล ๕  เสพของมึนเมา  ย่อมได้อานิสงส์ ๓๕ ประการ  ดังกล่าวข้างต้น  ส่วนผู้ที่ล่วงศีลข้อนี้ย่อมได้รับโทษคือผลตรงกันข้ามทุกประการ