(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖

๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท
๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท
๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท
๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท
๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท
๖. มนายตนะ เครื่องต่อ คือ ใจ หมายถึง วิญญาณธาตุ คือจิตทั้งหมด

(๒) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายนอก ๖

๑. รูปายตนะ เครื่องต่อ คือ รูป หมายถึง รูปารมณ์
๒. สัททายตนะ เครื่องต่อ คือ เสียง หมายถึง สัททารมณ์
๓. คันธายตนะ เครื่องต่อ คือ กลิ่น หมายถึง คันธารมณ์
๔. รสายตนะ เครื่องต่อ คือ รส หมายถึง รสารมณ์
๕. โผฏฐัพพายตนะ เครื่องต่อ คือ การกระทบ หมายถึง โผฏฐัพพารมณ์
๖. ธัมมายตนะ เครื่องต่อ คือ ธรรม หมายถึง ธรรมารมณ์

(๓) หมวดวิญญาณ ๖

๑. จักขุวิญญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางตา
๒. โสตวิญญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางหู
๓. ฆานวิญญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางจมูก
๔. ชิวหาวิญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางลิ้น
๕. กายวิญญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางกาย
๖. มโนวิญญาณ ความรู้เกิดขึ้นทางใจ

(๔) หมวดผัสสะ ๖

๑. จักขุสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางตา
๒. โสตสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางหู
๓. ฆานสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางจมูก
๔. ชิวหาสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางลิน
๕. กายสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางกาย
๖. มโนสัมผัส ความถูกต้อง เกิดขึ้นทางใจ