อุจจายสยนะ  มหาสยนะ  ที่นั่งที่นอนสูง และ ที่นั่งที่นอนใหญ่  ๑๙  อย่าง

 1. อาสนฺทิ ม้าหรือเก้าอี้สำหรับนั่ง  (บ้างว่าเก้าอี้นอน)
 2. ปลฺลงฺโก แท่นหรือเตียงมีรูปสัตว์ร้ายที่เท้า  (เช่นเตียงจมูกสิงห์)
 3. โคณโก เครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีดำขนยาวมาก (ผ้าขนยาวกว่าสี่นิ้ว บุพพสิกขาวรรณนา)
 4. จิตฺติกา เครื่องลาดทำด้วยขนแกะ  ปักหรือทอเป็นลาย
 5. ปฏิกา เครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว
 6. ปฏิลิกา เครื่องลาดทำด้วยขนแกะปักแบบสัณฐานพวงดอกไม้
 7. ตูลิกา ฟูกยัดนุ่นหรือสำลี
 8. วิกติกา   เครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตร  ด้วยรูปราชสีห์และเสือเป็นต้น
 9. อุทฺธโลมิ เครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีขนตั้ง
 10. เอกนฺตโลมิ เครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีขนกลับไปข้างเดียวกัน
 11. กฏฺฐิสฺสํ เครื่องลาดทำด้วยทองแกมไหม
 12. โกเสยฺยํ เครื่องลาดทอด้วยไหมล้วน
 13. กุตฺตกํ เครื่องลาดทำด้วยขนแกะ  กว้างพอนางระบำยืนฟ้อนรำได้ ๑๖ คน (บุพพสิกขาวรรณนาเป็นกฏฺกํ)
 14. ทตฺถตถรํ เครื่องลาดหลังช้าง
 15. อสฺสตถรํ เครื่องลาดหลังม้า
 16. รถตฺถรํ เครื่องลาดบนรถ
 17. อชิณปฺปเวณิ เครื่องลาดทำด้วยหนังอชินะ  (หนังเสือ)
 18. กลพิมิคปวรปจฺจตฺถรณํ ที่นอนอย่างดีหุ้มด้วยหนังชะมด
 19. สอุตฺตรจฺฉทํ อุภโต โลหิตกุปธานํ     ที่นอนประกอบด้วยผ้าลาดเบื้องบนมีหมอนสีแดงสองข้าง  บางแห่งท่านแยกเป็น ๒ คือ  ที่นอนมีเพดาน ๑   หมอนข้าง ๑   จึงรวมเป็น ๒๐  (บุพพสิกขาวรรณนาแยกเป็น ๒ เหมือนกัน)